Stanowisko w sprawie skrócenia ramowych godzin rozpoczęcia pracy od godz. 7:00 do godz. 8:00

Stanowisko NR 1/03/2024
z dnia 2 marca 2024 r.
Komisji Zakładowej
NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR
w sprawie skrócenia ramowych godzin rozpoczęcia pracy
od godz. 7:00 do godz. 8:00
przez Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego
oraz Kierownika Biura Powiatowego w Mławie

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR negatywnie ocenia skrócenie ramowych godzin rozpoczęcia pracy od godz. 7:00 do godz. 8:00 przez Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego oraz Kierownika Biura Powiatowego w Mławie z naruszeniem przepisów regulaminu pracy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nadmienić należy, iż ruchomy czas pracy w ARiMR został wprowadzony Porozumieniem zawartym w 2023 r. pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi i stanowi obecnie załącznik do Zarządzenia Prezesa ARiMR nr 117/2019 z dnia 12 września 2019 r. stanowiącym Regulamin Pracy pracowników ARiMR.

Zgodnie z ww. porozumieniem oraz z § 11a ust. 4 pkt. 2 Regulaminu pracy w przypadkach uzależnionych od organizacji pracy, w szczególności mając na uwadze względy bezpieczeństwa określone w prawie wewnątrzzakładowym lub mając na uwadze rodzaj wykonywanych zadań Dyrektor oddziału regionalnego - w stosunku do wszystkich lub wybranych grup pracowników oddziału regionalnego lub pracowników wszystkich podległych biur powiatowych lub pracowników wybranych biur powiatowych może ustalić ramowe godziny rozpoczynania pracy w przedziale czasowym między godziną 7:00 a godziną 8:00.

Wobec powyższego wprowadzenie przedziału czasowego między godziną 7:00 a godziną 8:00 może nastąpić jedynie w przypadku uzasadnionym względami organizacji pracy, bezpieczeństwa lub rodzajem wykonywanych zadań. Jednakże taka zmiana musi być uzasadniona i zgodna z przepisami wewnątrzzakładowymi, co nie ma miejsca w przypadku decyzji podjętej przez Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego i Kierownika Biura Powiatowego w Mławie.

Nieporozumieniem jest wnioskowanie zmian ramowego czasu pracy przez kierownika Biura Powiatowego w Mławie w czasie trwania pilotażu i zmianę tegoż czasu pracy w dzień rozpoczęcia funkcjonowania ruchomego czasu pracy w ARiMR dnia 01.01.2024 r. oczywiście bez uzasadnienia podjęcia takiej decyzji. Dodatkowo Kierownik powołuje się na § 11 ust. 4 regulaminu pracy pracowników ARiMR, który określa definicję potrzebne do celów rozliczenia czasu pracy pracownika. Nie może być więc to podstawa do wprowadzenia zmian ruchomego czasu pracy.

Na podstawie wcześniej zacytowanego § 11a ust. 4 pkt. 2 Regulaminu pracy tylko Dyrektor oddziału regionalnego w stosunku do wszystkich lub wybranych grup pracowników oddziału regionalnego lub pracowników wszystkich podległych biur powiatowych lub pracowników wybranych biur powiatowych może ustalić ramowe godziny rozpoczynania pracy w przedziale czasowym między godziną 7:00 a godziną 8:00. W związku z tym, Kierownik nie ma kompetencji zmiany ruchomego czasu pracy.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Małgorzata Kamińska w odpowiedzi na nasze pismo zaznacza, że Nowe Kierownictwo Świętokrzyskiego OR ARiMR jak i poprzednie Mazowieckiego OR jest i było umocowane prawem wewnątrzzakładowym do wprowadzenia modyfikacji zasad ruchomej organizacji czasu pracy w oddziale regionalnym lub w biurze powiatowym. Jedynym zastrzeżeniem, na które zostanie zwrócone uwagę jest fakt braku przekazania pracownikom uzasadnienia wprowadzanych zmian. Ponadto pragnę zauważyć, że rozwiązania w zakresie zmiany lub ustalenia - od początku funkcjonowania ruchomej organizacji czasu pracy (zarówno w pilotażu od kwietnia 2023 r.) jak i od stycznia br. - przedziału czasowego dla pracowników BP między godziną 7:00 a godziną 8:00 funkcjonują z powiedzeniem w innych jednostkach organizacyjnych ARiMR.

Zgodnie z powyższym jesteśmy zaniepokojeni możliwością zmian porozumień zawartych z naszą organizacją, która w głównej mierze przyczynia się do braku realizacji naszych uzgodnień będących jednym z kluczowych postulatów sporu zbiorowego. Stawia nas to w poczuciu, że realizacja postulatów traktowana jest przez zarządzających niepoważnie.

Wskazać należy również, że jednym z istotnych argumentów przeciwko tej zmianie jest fakt, iż zapis dotyczący ramowych godzin rozpoczęcia pracy między godz. 7:00 a godz. 9:00 miał zapewnić pracownikom możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy do indywidualnych potrzeb. Nawet jeśli rzadko zdarza się, że ktoś korzysta z późniejszej godziny rozpoczęcia pracy, to właśnie taka opcja miała być dostępna w sytuacjach wyjątkowych, eliminując konieczność brania urlopu.

Dodatkowo, ważne jest podkreślenie, że obecnie jest zbyt wcześnie, by ocenić wpływ dotychczasowych ramowych godzin pracy na organizację pracy, ponieważ nowy system obowiązuje zaledwie od 1 stycznia 2024 r. Zmiany wprowadzone na tak krótki czas nie pozwalają na rzetelną analizę ich skutków.

Nieporozumieniem jest ingerowanie w ruchomy czas pracy w czasie trwania pilotażu przez Kierownika Biura Powiatowego w Mławie.

Ruchomy czas pracy będący jednym z postulatów sporu zbiorowego w ARiMR ma zapewnić pracownikom możliwość indywidualnego rozporządzania czasem pracy. Ingerencja w prawa pracownicze bez uzasadnienia zmiany przedziału obowiązujących godzin ruchomego czasu pracy stawia nas w poczuciu wielkiej niesprawiedliwości i dyskryminacji części pracowników, a wprowadzone zmiany stały się tylko powodem kolejnych problemów natury zarządczej.

W związku z powyższym, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR wnioskuje o utrzymanie dotychczasowych ramowych godzin pracy (7:00 - 9:00) do końca 2024 roku we wszystkich jednostkach Agencji.

Ewentualne zastrzeżenia bądź modyfikacje powinny przebiegać wspólnie z uwzględnieniem potrzeb i opinii pracowników, których komfort i bezpieczeństwo pracy są dla nas kluczowe. Zmiany w ruchomym czasie pracy powinny następować w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

Jednocześnie nasz związek podejmie kroki prawne w związku z naruszeniem przepisów prawa oraz przedstawi propozycje zmian do Regulaminu Pracy obowiązującego w ARiMR w temacie ruchomego czasu pracy.

Nieuzasadnienie zmiany ramowego czasu pracy, jak również dyskryminacja części pracowników województwa mazowieckiego są wystarczającym argumentem do podjęcia działań prawnych.

Wielokrotne prośby kierowane przez nasz związek do pracodawcy o zmianę decyzji o skróconym czasie pracy nie przyniosły żadnych efektów i zostały potraktowane jako nieistotne, co w naszej ocenie jest niedopuszczalne.

Niestety część pracowników jest pokrzywdzona i dyskryminowana, ponieważ nikt nie pochylił się nad zgłaszanym przez nasz związek problemem a udowadnia nam się jedynie niesłuszność zgłaszanych bolączek.

Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniamy, że dobro i respektowanie praw pracowniczych są dla nas kluczowe i stoimy na straży dbania i przestrzegania prawa, które nie jest i nie powinno być marionetką w rękach zarządzających.

Tekst Stanowiska w pliku pdf

Twoja przeglądarka nie obsługuje osadzania plików PDF. Kliknij tutaj aby pobrać plik PDF.

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje