Odpowiedź Centrali - pomoc techniczna

Poniżej publikuję odpowiedź Centrali na nasze zapytanie w sprawie pomocy technicznej. Opiszcie w komentarzach co o tym myślicie:

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Mając na uwadze ponowne Pani zapytania, dotyczące środków pochodzących z pomocy technicznej, poniżej informuję:

 

Odnośnie Pani stwierdzenie: „pracownicy otrzymują do podpisania oświadczenia w sprawie pobierania środków z pomocy technicznej i nie wszyscy chcą podpisywać”, ponownie wyjaśniam, iż pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia z pomocy technicznej, gdyż beneficjentem pomocy jest ARiMR. Pracownicy otrzymują do podpisania jedynie dokument: „Pokwitowanie odbioru wynagrodzenia”, na którym potwierdzają fakt otrzymania wynagrodzenia za dany miesiąc. Dokument ten stanowi załącznik do wniosku o płatność, na podstawie którego Beneficjent (ARiMR) potwierdza poniesione wydatki na wynagrodzenia. Należy zatem wyraźnie zaznaczyć, iż  Pracownicy podpisując „Pokwitowanie odbioru wynagrodzenia” potwierdzają jedynie fakt otrzymania wynagrodzenia za dany miesiąc, nie oświadczają, że pobierają środki z pomocy technicznej.

Nadmieniam, iż o powyższym informowana była Pani w korespondencji e-mailowej z 11 i 16 grudnia 2013 r. oraz w e-mailu z dnia 28 maja 2015 r.

 

Odpowiadając zaś na Pani główne pytania, informuję, iż środki z pomocy technicznej są przyznawane dla ARiMR na podstawie:

-       Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

-       Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

-       Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

-       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

-        Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

-       Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

-       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

-       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Koszty z tytułu wynagrodzeń pracowników ARiMR były w ostatnich latach (2011-2015) częściowe finansowane z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wydatków w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 oraz PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-13” i stanowiły w ramach przyznanego ARiMR funduszu wynagrodzeń:

w 2011 roku kwotę                                        -    4 401 120,02 zł,

w 2012 roku kwotę                                        -  14 805 967,81 zł,

w 2013 roku kwotę                                        -  21 993 631,81 zł,

w 2014 roku kwotę                                        -  19 344 721,68 zł,

w 2015 roku (do 30.09.2015 r.) kwotę             -    8 667 373,24 zł.

Jednocześnie informuję, że środki te, pochodzące z dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie wydatków w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 oraz PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-13” nie powiększały przyznanego funduszu wynagrodzeń, a stanowiły jedynie inne źródło jego finansowania (dotacja podmiotowa i dotacja celowa).

W związku z powyższym, podział tych środków na wynagrodzenia dla konkretnych pracowników, komórek, jednostek organizacyjnych, czy jakikolwiek inny podział był niemożliwy, z uwagi na fakt, iż środki te nie powiększały funduszu wynagrodzeń, ani nie zmieniały sposobu i struktury jego dystrybucji.

Środki uzyskane z pomocy technicznej są alternatywnym źródłem finansowania funduszu wynagrodzeń (środki pochodzą z funduszy UE) i pomniejszają tym samym odciążenie budżetu państwa w tym zakresie. Środki te nie zwiększały jednak funduszy, jakimi dysponuje ARiMR na wynagrodzenia.

Jednocześnie informuję, iż projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przekazany do Sejmu RP, przewiduje wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników ARiMR z kwoty 538.887 tys. zł o kwotę 47.407 tys. zł do kwoty 586.294 tys. zł., z czego jedynie kwota 29 686 tys. zł stanowi wzrost środków na wynagrodzenia pracowników ARiMR z dotacji podmiotowej. Zgodnie z ww. projektem, podwyższenie kosztów z tytułu wynagrodzeń będzie częściowo finansowane z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wydatków w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020 stanowić będzie w 2016 kwotę 17.721 tys. zł.

Z wyrazami szacunku

Wioletta Kandziak

Dyrektor Departamentu

Department Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ARiMR

Komentarze

+8 # gość 2015-10-28 12:38
Pani Kandziak gubi się w zeznaniach i treść jej pisma jest sprzeczna ze sobą.
+9 # xxx 2015-10-28 12:49
"W związku z powyższym, podział tych środków na wynagrodzenia dla konkretnych pracowników, komórek, jednostek organizacyjnych, czy jakikolwiek inny podział był niemożliwy, z uwagi na fakt, iż środki te nie powiększały funduszu wynagrodzeń, ani nie zmieniały sposobu i struktury jego dystrybucji."

zaraz, skoro podział tych środków na pracowników był niemożliwy, to dlaczego w/w pracownicy maja podpisywać oświadczenie, że coś z tej puli otrzymali?...
niemożliwe stało się możliwe?....
+7 # Gość 2015-10-28 13:24
Do wniosku w ramach pomocy technicznej dołączane jest również OŚWIADCZENIE dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz aktualności zakresów czynności/obowiązków, o treści: "oświadczam/y1, iż wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób, które zostało ujęte w ramach niniejszego wniosku o przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji, refundowanej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (czy 2014-2020), odpowiada wysokości/w części jest wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na takim samym stanowisku w reprezentowanej przeze mnie Instytucji"Z tego co się orjentuję centrala ma wyższe pensje niż pracownicy BP. W takim razie powinniśmy mieć wgląd jakie jest średnie wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach. Wtedy jeśli, zgodnie z treścia zarabiamy to „przeciętne wynagrodzenie” ewentualnie podpisać załącznik.
+9 # aksel 2015-10-28 13:07
Skoro pieniądze z PT stanowią jedynie inne źródło finansowania funduszu wynagrodzeń, to OK, ale w takim razie co dzieje się z równowartością środków pozyskanych z PT, zapisanych wcześniej w budżecie państwa
jako fundusz wynagrodzeń dla ARiMR, wracają do budżetu centralnego???
+8 # Webmaster 2015-10-28 13:33
To pytanie należy zadać.
+8 # ewa 2015-10-28 13:09
Teraz wiem skąd wzięły się gigantyczne pieniądze na różnego rodzaju premie i wyróżnienia dla swoich.
+15 # Zorro 2015-10-28 13:12
Ta odp. Jest tak tajemnicza jak obecnosc w tym samym departamencie dyrektor wioletty kandziak i naczelnika bartlomieja kandziak. Prawda pani dyrektor??? Napewno pani to czyta i skoro pani taka blyskotliwa to moze rowniez logicznie i tryeislnie wyjasni????
0 # BP kujawy 2015-10-29 11:32
trzeba zapytać w jakim BP Pani Kandziak pracowała na pewno jest to kujawsko-pomorskie, resztę dopytajcie ja już wiem
-1 # Spiderman 2015-10-31 07:43
Taki to w rybach jest burak, to rodzina??? Ty Zorro to nie ten departament.
Cytuję Zorro:
Ta odp. Jest tak tajemnicza jak obecnosc w tym samym departamencie dyrektor wioletty kandziak i naczelnika bartlomieja kandziak. Prawda pani dyrektor??? Napewno pani to czyta i skoro pani taka blyskotliwa to moze rowniez logicznie i tryeislnie wyjasni????
+14 # bolo 2015-10-28 13:20
1."ponownie wyjaśniam, iż pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia z pomocy technicznej"
2. "na którym potwierdzają fakt otrzymania wynagrodzenia"
żenada :-)
+9 # S 2015-10-28 13:22
"nie powiększały przyznanego funduszu wynagrodzeń, a stanowiły jedynie inne źródło jego finansowania (dotacja podmiotowa i dotacja celowa" - rzecz idzie o przepływ środków. Mnie nie interesuje czy środki te powiększyły ów fundusz wynagrodzeń czy tylko uzupełniły dziurę w jego budżecie tylko czy ja jakieś konkretne pieniądze z tej dotacji dostałam. Jeśli nie to nie widzę żadnego obowiązku po naszej stronie podpisywania czegokolwiek. Jeśli zaś jak wynika z odp. coś dostałam to niech się rozliczą ze mną skoro chcą abym coś podpisywała.
+5 # Webmaster 2015-10-28 13:40
Bardzo słusznie...
+9 # lipa 2015-10-28 13:25
Czyli ok 30 000 000 zl brutto podzielic na ok 11 000 pracownikow daje ok 2700 zl na osobe??? Odejmujac wzrost skladek podatkow i innych to nasza prosba o 500 zl jest minimum. Dobrze licze?
+2 # Kolo 2015-10-28 18:26
Lipa-podziel to jeszcze na 12
+7 # Ważne 2015-10-28 13:41
A teraz oceńmy czy arimr realizuje założenia programu:
Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w latach 2007-2013
Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2007-2013
17 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013.

Dokument ten zawiera informację dotyczącą zwiększenia zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej zajmujących się obsługą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ujednolicenia wynagrodzeń w tych jednostkach, zapewnienia stabilności zatrudnienia w tych jednostkach poprzez zwiększenie wynagrodzenia oraz wprowadzenia oceny efektywności pracy osób i instytucji poprzez ujednolicony system nagród.
Reszte można wygooglować.
+8 # Wystarczy znaleźć to 2015-10-28 13:51
Finansowanie wynagrodzeń ze środków POPT 2007-2013 powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w Jednolitym systemie wynagrodzeń, oceny i promocji kadr pracowników zajmujących się obsługą programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiącym załącznik do Planu działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013.
+6 # lola 2015-10-28 13:53
47 407 000 zł/ 11 000 pracowników/ 13 pensji= 331,52 zł/ mies./ pracownik

Nawet bez postulatów ZZ o podwyżkę 500zł dla wszystkich i obecnie zakładanym budżecie, taka podwyżka nie byłaby niczym nadzwyczajnym. Jakaś część nas( centrala, dyrektorzy, kierownicy i...) zarabia nie wiadomo ile( po analizie raportu Cichockiego możemy się spodziewać, że górne widełki są tam na porządku dziennym), więc gdyby pozostałym dać po 500zł brutto, to na pewno by starczyło. Ciekawe, czy co roku była taka duża pula na podwyżki? Pewnie tak- tak przynajmniej można wywnioskować po odpowiedzi na interpelację( wiecie którą- nie pamiętam numeru), gdzie przedstawiono dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń w naszej firmie w ubiegłych latach.
+7 # Kubuś 2015-10-28 14:04
Ja z tej enigmatycznej odpowiedzi wnioskuję, że tzw. pieniądze, które nie zostały nam wykorzystane na nasze wynagrodzenie "pomniejszają tym samym odciążenie budżetu państwa". Czyli przerzucają się odpowiedzialnością -> zwalają na rząd?
+5 # ktośśś 2015-10-28 14:06
skoro pomoc techniczna jest częścią wynagrodzeń zasadniczych, to dlaczego tylko niektóre osoby muszą podpisać owo oświadczenie, nie wszyscy pracownicy???
nasze pensje są finansowane z różnych źródeł??? gdzie to jest zapisane i uregulowane??

kolejne moje pytanie: czy Państwo poprzestaniecie na tej pokrętnej odpowiedzi, czy będziecie robić coś z tą sprawą dalej?
+13 # Chinczyk 2015-10-28 14:21
właśnie przetłumaczyłem pierwszą część pisma na chiński , jak jest przez to bardziej zrozumiałe - przetłumaczę resztę.
主席女士,

而重新对夫人的资金技术援助来了查询,我通知如下:至于太太声明:“员工签署的技术援助资金的集合声明,而不是每个人都希望签”,又解释说,员工不收取报酬的技术援助作为受益人是机构。员工接受,仅文档的签名:“在收到的报酬”,其中确认收到赔偿该月的事实。这个文档附加到应用程序付款在其下受益人(ARMA)确认支出的薪水。由此可见,员工签名的“收据工资”只确认收到当月的薪酬,不申报,他们采取的扶持措施。

我提到,它是在11日的电子邮件,信件和2013年12月16日的电子邮件中28 2015年5月告知你上面。
+2 # robol 2015-10-28 17:38
hahaha bravo za kreatywnosc :)
+6 # antek 2015-10-28 14:26
fundusze unijne mają to do siebie, ze dokładnie musi być ustalone ile pieniędzy na kogo/co zostało przeznaoczne,aby móc rozliczyć otrzymaną pomoc.
dużo czasu potrzebowała Centrala, aby napisać odpowiedź nic dokłądnie nie wyjaśniając...ale czemu mnie to nie dziwi...mamy to na co dzień
+3 # it 2015-10-28 15:21
Ciekawe ile wyplacili na BP pieniędzy z PO Ryby jak w BP nikt się tym nie zajmuje ?
+5 # monia 2015-10-28 15:33
Mnie to dziwi ze cały czas robię kilka działań z PROW a mam podpisać tylko za dwa miesiące że brałam pensję. A co z resztą miesięcy z jakich pieniedzy dostawałam pensję.
+5 # S 2015-10-28 16:12
Skoro wymogami wykorzystania funduszu jest np."zapewnienia stabilności zatrudnienia w tych jednostkach poprzez zwiększenie wynagrodzenia oraz wprowadzenia oceny efektywności pracy osób i instytucji poprzez ujednolicony system nagród" to musicie podrążyć temat bo wygląda na to, że arimr wyłudziła dotacje. Ja podpisuje oświadczenie a zwiększenia wynagrodzenia nie zauważyłam.
+7 # rysiu 2015-10-28 17:42
Tłumaczenie pani Kandziak , równie zawiłe jak nasze procedury.
+4 # ania 2015-10-28 18:41
Zauważcie że ostatnie kwity do podpisania są do wypełnienia od marca 2015 za realizowanie programu PROW 14-20, którego wtedy jeszcze nikt nie realizował! czas na podpisanie jest do 15.11.2015
+11 # #kkk 2015-10-28 18:46
Z-ca prezesa dziś na spotkaniu na pytania dlaczego podniesiono górne widełki skoro i tak nie ma pieniędzy na podwyżki w 2015 r, nie potrafił jasno wyjaśnić sprawy.
+9 # Maciek 2015-10-28 18:54
Trzeba być mistrzem żeby napisać pół strony tekstu i w tym tekście nic nie przekazać. Takich ludzi w centrali mamy wielu.
+2 # kali 2015-10-28 19:24
Czy cos w tym temacie będzie dalej dzialane????
+2 # Webmaster 2015-10-28 20:15
Czekamy aż ktoś prześle nam zeskanowane oświadczenie i wtedy będziemy myśleć jak dalej ten temat ugryźć. Z pewnością trzeba się zainteresować jak technicznie zwracana jest nadwyżka środków finansowych z naszego funduszu płac do budżetu państwa skoro jesteśmy w części finansowani z pomocy technicznej.
+4 # ockham 2015-10-28 20:47
Czy to było pisane przez jakiegoś info bota?!
A może to sumeryjski tłumaczony na polski przez tłumacza Google?

Spam, spam, spam...

Ryjcie temat ile się da bo to coraz bardziej śmierdzi!
+3 # gość 2015-10-28 21:34
Pisałem już kilka razy żeby w negocjacjach o podwyżki poinformować prezesa że ZZ wystąpi do Brukseli z zapytaniem o pomoc techniczną przedstawiając również faktyczną sytuację jaka ma miejsce z podpisywaniem oświadczeń przy równoczesnym braku podwyższenia wynagrodzenia finansowanego z tytułu pomocy technicznej. Jeśli się okaże że pomoc techniczna miała na celu podwyższenie wynagrodzeń to ARiMR będzie musiała albo wypłacić pracownikom te pieniądze albo zwrócić całą pomoc techniczną do Brukseli.
+2 # S 2015-10-29 09:39
Zgadzam się z tym. Trzeba zarządać umowy podpisanej przez agencję w sprawie korzystania z pomocy technicznej i dokładnie sprawdzic jak to z tymi wynagrodzeniami jest. Jeśli zgodnie z załaozeniami do programu miały być podniesione za to pensje to trzeba to zgłosić.
+3 # gość 2015-10-28 22:45
W sumie chyba proste pytania:
Jeśli nie otrzymuję wynagrodzenia z pomocy technicznej to po co mam składać oświadczenie (pokwitowanie) o otrzymaniu (odbiorze) wynagrodzenia?
W przypadku gdybym nic nie robił w PROW to nie składam pokwitowania otrzymania wynagrodzenia - czyli równi i równiejsi? Co to jest pokwitowanie otrzymania wynagrodzenia, jaki przepis to wymaga?
+1 # wielkopolska 2015-10-29 07:37
Macie juz to oświadczenie? Jesli nie to zaraz pojde do kancelarii zapytac czy ma jeszcze te druki.
-2 # Webmaster 2015-10-29 10:45
Tak mamy już, ale nie było jeszcze czasu przeanalizować :-(
+1 # pracownik 2015-10-29 08:14
Jeśli są zastrzeżenia to np ZZ może zwrócić się do kontroli wewnętrznej czy są spełnione wszystkie warunki ,,pomocy technicznej". Wtedy powinni sprawdzić całą procedurę i akty prawne.
0 # ewa 2015-10-29 08:29
ja wysłałam wczoraj skan "powierdzenie odbioru wynagrodzenia" z 2013 roku doszło?
0 # Webmaster 2015-10-29 10:47
Tak mamy już
+1 # wielkopolska 2015-11-03 16:52
Czy cos dalej dzialamy z tą pomocą techniczną? Czy odpuszczamy temat??
+2 # Webmaster 2015-11-03 20:14
Na rokowaniach zadawaliśmy pytania dotyczące pomocy technicznej i prosiliśmy i przygotowania jaśniejszej odpowiedzi dotyczącej pomocy technicznej. Dodatkowo prosiłem o przekazanie kopii wniosku, albo informacji na jakie cele miały być przekazane środki finansowe zgodnie z wnioskiem składanym przez ARiMR w sprawie dofinansowania.
+2 # wielkopolska 2015-11-10 15:42
Wszyscy macie takie odczucia, ze tylko mydlą nam oczy ta odp o pomocy technicznej? Ciekawe czy dadzą jakaś odp czy będą myslec ze zapomnimy
0 # I dalej cisza 2016-07-20 13:05
Kolejna nie załatwiona sprawa....
Co zz otrzymują w zamian za przymykanie oczu na to wszystko ? Jakieś konkretne profity czy przywileje dla pracowników? Może chociaż zmniejszenie rocznego limitu nadgodzin?
0 # bolo 2016-11-20 08:19
Obecnie większość osób z ZZ siedzi na wysokich stołkach więc sam sobie odpowiedz dlaczego teraz wszystkie sprawy ucichły i nagle wszystko jest OK w ARiMR...- jednym słowem nastąpiła dobra zmiana :)
0 # bolo 2016-11-20 08:33
z tego co wiem to Webmaster siedzi na ciepłej posadce w ARiMR i ma wszystkich zwykłych pracowników tam gdzie słonko nie dochodzi, czyli w ...
0 # Asf 2016-11-20 15:48
Cytuję bolo:
z tego co wiem to Webmaster siedzi na ciepłej posadce w ARiMR i ma wszystkich zwykłych pracowników tam gdzie słonko nie dochodzi, czyli w ...

Czyli bardzo mało wiesz

Comments are now closed for this entry

Dodatkowe informacje