Apel do Prezesa ARiMR w sprawie mobbingu

mobbing arimr

APEL DO PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA O PILNĄ INTERWENCJĘ W SPRAWIE MOBBINGU

Szanowny Panie Prezesie,

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca się z apelem o pilną interwencję i przeciwdziałanie mobbingowi w naszej instytucji.

Wielokrotnie wskazywaliśmy na konieczność podjęcia działań prewencyjnych mających przeciwdziałać mobbingowi. Wskazywano nam, że sytuacje są incydentalne, pracodawca ma pełną wiedzę w tym zakresie, a komisje mobbingowe są wyposażone i kompetentne do przeciwdziałania temu zjawiskowi.

Na przestrzeni ostatniego roku do naszego związku zgłasza się coraz większa ilość pracowników, wobec których stosowany jest mobbing bądź działania mające znamiona mobbingu. Najsmutniejszym jest fakt, że z powodu składu komisji mobbingowej i braku zaufania do tej formy pomocy pracownicy zgłaszają się do nas (również pracownicy nieuzwiązkowieni).

Zauważamy wzrost zgłoszeń w tym zakresie, dlatego też prosimy o wsparcie i rozpoczęcie działań. Wnioskujemy o pilne działania prewencyjne, szkolenie kadry zarządzającej, stanowczy Pana sprzeciw wobec tej formy przemocy.

Nadmienić należy, że pracownicy w wielu przypadkach nie chcą się ujawniać ze względu na strach przed konsekwencjami spowodowany głównie przez brak zaufania.

Z naszych obserwacji wynika, że głównym źródłem działań mobbingowych przez zwierzchników wobec pracowników jest ogrom działań nałożony na Agencję, co za tym idzie presja i przeciążenie negatywnie wpływają na kadrę zarządzającą, która nie mając wiedzy, kompetencji i umiejętności zarządczych swoją frustrację przekłada na pracowników.

Mobbing osoby zarządzającej względem podległych pracowników jest niedopuszczalny i kłóci się z podstawowymi wartościami jakimi powinna się kierować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niedopuszczalnym jest, aby pracownik w pracy czuł się zestresowany, był obrażany, a kierowane do niego działania słowne godziły w jego dobre imię.

Każdy ma inny próg wytrzymałości i odporności na stres. W wielu przypadkach pracownicy korzystają z prywatnej opieki psychologicznej a w skrajnych przypadkach zażywają leki uspokajające. Dochodziły do nas sygnały o załamaniach nerwowych i o lękach przed kolejnym dniem w pracy.

Najczęstszymi działaniami zauważalnymi przez nasz związek mającymi znamiona mobbingu są:

 • obniżanie przydatności zawodowej pracowników
 • obrażanie podwładnych
 • ośmieszanie wśród pracowników i beneficjentów
 • podważanie kompetencji
 • pisanie maili - treści poniżające
 • presja pracy i nakładanie dodatkowych obowiązków ponad siły i umiejętności
 • obwinianie pracowników za niezrealizowanie planu w sposób skandaliczny poprzez wyśmiewanie, krzyk, obrażanie
 • wywieranie nacisku na większą efektywność w sposób dyktatorski
 • szczególne kontrolowanie pracy mobbingowanego pracownika bądź grupy pracowników
 • straszenie pracowników konsekwencjami za niezrealizowanie polecenia
 • ocenianie życia prywatnego podległego personelu
 • umniejszanie kompetencji i umiejętności pracownika wśród beneficjentów
 • dzwonienie i pisanie na numery prywatne pracownika z żądaniem o wyjaśnienie spraw niezrealizowanych
 • wyśmiewanie i kpienie z wytłumaczeń pracownika odnośnie wydłużenia terminu
 • mówienie o znajomościach i wskazywanie na brak konsekwencji swoich działań

NSZZ „Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o natychmiastową interwencję w tym zakresie, przeciwdziałanie mobbingowi i działaniom mającym jego znamiona.

Kadra zarządzająca powinna być wyposażona w niezbędną wiedzę i umiejętności przeciwdziałania mobbingowi. Zarządzający mają narzędzia mogące niwelować mobbing wśród pracowników poprzez kary porządkowe jak upomnienie, naganna, natomiast pracownicy pozostawieni są sami sobie.

Osoby, które świadomie dopuściły się działań mobbingowych nie powinny zajmować kierowniczych stanowisk w naszej instytucji a konsekwencje za takie działania powinny być rozpropagowane i czytelne dla całej kadry zarządzającej. Są to stanowiska zarezerwowane dla kompetentnych osób, które są odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań na Agencję, a nie do promowania swoich niekompetencji, braku empatii i niszczenia innym życia.

Praca ma stanowić jedynie źródło dochodu, nie powinna wywierać wpływu na samopoczucie pracownika, pogorszenie jego wartości i doprowadzać do łez, załamań nerwowych i szukania pomocy u specjalistów ze względu na atmosferę pracy.

Zwracamy się z apelem o niebagatelizowanie problemu i pilną interwencję w tym zakresie.

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje