Stanowisko w sprawie wdrażania programów z pomocy krajowej

Stanowisko KZ NSZZ “Solidarność”
Nr 2/11/2022
z dnia 24.11.2022
w sprawie wdrażania programów z pomocy krajowej.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi oraz późniejszymi dwukrotnie wprowadzanymi zmianami informujemy, iż jako pracownicy Agencji z niepokojem patrzymy na wynikające z powyższego działania zagrożenia.

Zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2117) wywołały duże zaniepokojenie i w znaczący sposób zdezorganizowały pracę w biurach powiatowych ARIMR. A jak doskonale wiemy to właśnie Biura Powiatowe odpowiedzialne są m.in. za przygotowanie wniosków do zaliczek płatności bezpośrednich i PROW, co jest w tym momencie priorytetem. Płatności te są najbardziej oczekiwanymi przez rolników i zbliża się termin ich zakończenia, jednak co chwila pojawiają się dodatkowe zmiany, które potęgują nakład pracy zwiększając jednocześnie dyskomfort pracy. Wprowadzenie pierwszej zmiany w zakresie dokumentowania sprzedaży, na dzień przed końcem pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania wniosków o pomoc finansową dla rodzin rolniczych, spowodowało konieczność wykonania tysięcy telefonów do rolników. Większość pracowników musiała odsunąć na bok priorytety (zaliczki OB., PROW oraz Działania Premiowe), ponieważ wyznaczono na to zadanie oraz skuteczne dostarczenie wymaganego dokumentu przez rolnika zaledwie 7 dni. Pracownicy Agencji jak zawsze stanęli na wysokości zadania i poinformowali wszystkich zainteresowanych. Jednak już po dwóch dniach, nie dane było pracownikom zajmować się bieżącymi i pilnymi sprawami. Kolejna zmiana ogłoszona w dniu 17 listopada, spowodowała konieczność ponownego wykonania tysięcy telefonów do rolników, którym pracownicy wcześniej wyjaśniali, że do przyznania pomocy, należy się okazać tylko i wyłącznie fakturą, natomiast teraz okazało się, że jednak tak nie jest. Pracownicy w swojej bezsilności na ogrom absurdów pojawiających się w tak krótkim czasie w tak wielkiej agencji płatniczej, przyjmują na swoje barki niezadowolenie rolników/beneficjentów a niejednokrotnie są zmuszeni wysłuchiwać drwin i niemiłych uwag pod swoim adresem. Wszystko to powoduje, iż pracownicy pracujących w Punktach Obsługi Klienta muszą kolejny raz przyjmować nowe dokumenty: najpierw same wnioski, potem faktury, następnie oświadczenia, które nie są nawet obarczone klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz nie wymagają podpisu nabywającego.

Z wielkim niepokojem i obawą pracownicy patrzą na wdrażany właśnie Program profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Program ten skłania do wielu zasadniczych i podstawowych pytań i przemyśleń, choćby takich jak wskazane poniżej: Czy naprawdę pracownicy Punktów Obsługi Klienta, tzw. punktów informacyjnych, muszą przeprowadzać u rolnika wywiad zdrowotny, wystawiać e-skierowanie i na dodatek wskazywać drogę do najbliższej placówki medycznej.?? Takie działania zwiększają frustrację u rolników oczekujących w biurach powiatowych w coraz dłuższych kolejkach w mało komfortowych warunkach przy nadal występującej pandemii COVID.

Powyżej wskazane kwestie dezorganizują pracę i przyczyniają się do spadku ilości zatwierdzanych spraw i tym samym "zatwierdzonych zaliczek" a tym samym do wydajności pracowników, którzy robią co tylko w ich mocy, by zachować realizację zadań na odpowiednio wysokim poziomie z jednoczesnym zachowaniem wszystkich terminów wynikających z obowiązujących przepisów. Dodatkowo, System IACS jest słabo wydajny, podczas kontroli wielkopowierzchniowych wniosków. Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR naciska na biura powiatowe co wywołuje stres i nerwowość wśród pracowników – a my czysto po ludzku nie jesteśmy cyborgami, mamy tylko dwie ręce i jedną głowę a dodatkowo rodziny na utrzymaniu. Zwracamy uwagę, że taka dezorganizacja pracy może spowodować niedotrzymanie terminów zakończenia weryfikacji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Jednak jeszcze większym zagrożeniem jest możliwy spadek poprawności i zgodności obsługi wniosku z procedurami czy wytycznymi, co ostatecznie może przyczynić się do wydawania decyzji dotkniętych poważnymi wadami prawnymi, a co za tym idzie konsekwencjami dyscyplinarnymi wobec pracowników merytorycznych oraz koniecznością prowadzenia przez Agencję ścieżki odwoławczej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o traktowanie pracowników z godnością, niezalewanie biur kolejnymi absurdalnymi programami, a jeśli już takowe mają być realizowane, to zwracamy się z prośbą o wyznaczanie realnych, odpowiednio długich terminów na ich realizację, pamiętając o wszystkich zadaniach jakie wykonują na bieżąco pracownicy Biur Powiatowych ARiMR. Z przykrością stwierdzamy, iż to nie pierwszy program, w którym termin na jego obsługę jest zbyt krótki, gdyż nie daje możliwości pracownikom na jego rzetelną analizę a tym samym poprawność realizacji zadań z niego wynikających. Pracownicy odczuwają strach i presję czasu mogącą wyniknąć z późniejszej weryfikacji oraz prawidłowości wydatkowania środków krajowych jak również ewentualną odpowiedzialność. Sytuacje wskazane powyżej towarzyszyły już pracownikom Biur Powiatowych podczas realizacji choćby programów dotyczących tak zwanych chryzantem, komputerów, ASF, czy nawozów. Dodatkowo dochodzi bardzo słaba wydajność systemu RDM, a terminy gonią i często nakładają się na siebie.

Jak już wcześniej wskazywaliśmy Pracownicy Biur Powiatowych, jak Pan doskonale wie, wywiązują się z nałożonych im zadań wzorowo, dając z siebie wszystko co najlepsze, jednak oczekują szacunku a dodatkowe wsparcie finansowe za wykonaną pracę na pewno wzmocniłoby zaangażowanie, podniosło morale załogi i przywróciło wiarę w sprawiedliwość społeczną. Jak wszyscy dobrze wiemy, w innych instytucjach nie ma takiego tempa pracy i wydajności, gdyż nigdzie indziej nie ma takiej skali przedsięwzięć i ilości beneficjentów jak w największej agencji płatniczej w Europie.

Jednocześnie obecnie występujące tak licznie problemy o charakterze organizacyjnym, informatycznym i kadrowym zmuszają stronę społeczną do wyrażenia obawy o stan przygotowań ARiMR do skutecznego wdrożenia programów pomocowych w nowej perspektywie na lata 2023-2027 wraz z wszelkimi wymogami z tym związanymi zapisanymi w krajowym Planie Strategicznym.

Liczymy, iż nasze zdanie zostanie zauważone i potraktowane ze zrozumieniem ze strony Pana Wicepremiera.

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje