Jawność i zmiana

Jawność i zmiana nagród na premię to konieczność. Równie oczywiste jest powołanie Społecznej Inspekcji Pracy i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. To kolejne wnioski z dyskusji pracowników ARiMR.

Nagrody,premiePrzypomnijmy, że na Grupie FB NSZZ "Solidarność" pracowników A R i M R trwa dyskusja nad wcześniej zgłoszonymi 22 tematami, więcej na ten tema w artykule „Zmiany na lepsze”.

W tym artykule przedstawimy podsumowanie dyskusji w następujących tematach:

 • Zamiana nagrody na premie kwartalną.
 • Informacja o puli premii na województwo i średniej stawce na pracownika
 • Brak Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Powołanie Społecznej Inspekcji Pracy

Dyskusja w liczbach.

Zamiana nagrody
na premię kwartalną.
Jawna informacja
o puli premii na województwo
i średniej stawce na pracownika
Brak Kasy
Zapomogowo-Pozyczkowej
Powołanie SIP
Komentarze 71 36 45 9
Reakcje 150 32 47 16
Wyświetlenia 620 620 600 597

Nagroda czy premia.

Dyskusja na temat: „Zamiana nagrody na premię kwartalną” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co widać w przedstawionej wyżej tabeli.

Według większości osób dyskutujących obecny subiektywny system przyznawania nagród jest krzywdzący dla wielu pracowników. Kierownicy w typowaniu do nagrody, szczególnie nagrody specjalnej Prezesa, często kierują się nie jasnymi dla większości pracowników kryteriami wyboru. W większości biur pracownicy, którzy przez wiele lat „ciągną” te biura są pomijani przy nagrodach specjalnych Prezesa. Biorąc pod uwagę ogół nagród u wielu kierowników brak jest, zdaniem dyskutantów, obiektywnej oceny pracowników a subiektywizm prowadzi do wielu rozczarowań. Taki stan nie sprzyja motywacyjnemu charakterowi nagród.

W wielu wypowiedziach przewija się temat konieczności jawności nagród. W przypadku tych kwartalnych istotna jest przede wszystkim wysokość puli na dane województwo oraz ilość osób, które otrzymały nagrodę, tak aby każdy mógł obliczyć sobie średnią i porównać ze swoją. W przypadku nagród specjalnych prezesa dyskutanci postulują jawność, czyli informację kto taką nagrodę otrzymał.

Co do zamiany przewijają się dwa poglądy.

Pierwszy pogląd, mówi, że należy zamienić nagrodę uznaniową na premię kwartalną, z jasno określonymi kryteriami. W większości wypowiedzi pada tu propozycja jednej kwoty dla wszystkich.

Druga grupa osób proponuje mieszany systemem nagród, w którym obok takiej premii kwartalnej z jasno określonymi kryteriami przyznawana była by również nagroda uznaniowa. Nagrodę tę powinny otrzymać najlepsi pracownicy, za wyniki swojej pracy.

Problemem, który dostrzega większość rozmówców jest określenie jasnych zasad i kryteriów, tak przy premiach jak i nagrodzie uznaniowej.

Podkreślony został również problem różnic w wysokości nagród dla wydziałów.

Informacja o wysokości puli na nagrody.

Podczas rozmowy na ten temat wyszło, że w 6 województwach nie jest realizowane porozumienie kończące spór zbiorowy zawarte pomiędzy NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR a Pracodawcą a dokładnie pkt 3: „jawność wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody kwartalne dla poszczególnych Oddziałów Regionalnych”. Są to następujące województwa:

 • Dolnośląskie
 • Lubelskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko-Mazurskie
 • Wielkopolskie

Nagrody,premiePodczas dyskusji padła propozycja, aby w każdym województwie po przyznaniu nagród została wysyłana informacja mailem do wszystkich pracowników w danym oddziale o puli środków przyznanych na nagrody i ilości osób, które ją otrzymały. Rozszerzeniem tej propozycji jest uwzględnienie podziału na wydziały.

Utworzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wszyscy podkreślili potrzebę utworzenia takiej kasy w naszym zakładzie. Podczas dyskusji poruszano także kwestię ewentualnych przestojów w wypłacie pożyczek na początku funkcjonowania kasy.

Powołanie Społecznej Inspekcji Pracy

Wszyscy podkreślili konieczność funkcjonowania Inspekcji. Podkreślono również, że jako jedną z pierwszych kwestii poruszanych przez Społeczną Inspekcję Pracy powinna być, obok spraw bhp, kwestia traktowania czy dyskryminacji przyznawaniu nagród czy awansów.

Podsumowanie dyskusji.

Z dyskusji nad wymienionymi na wstępie punktami wysuwają się następujące wnioski.

 1. Obecny system nagradzania jest mało motywujący i krzywdzący dla pracowników.
 2. Potrzebna jest informacja o wysokości puli środków na nagrody i osób, które ją otrzymały na poszczególne województwa.
 3. Potrzebna jest jawna informacja kto otrzymuję nagrodę Prezesa.
 4. Zmiana nagrody na premię kwartalną z jasnymi kryteriami oraz dodatkowo pozostawienie nagrody uznaniowej z lepiej określonymi zasadami przyznawania.
 5. Nagrody nie powinny różnić wysokością ze względu na wydział.
 6. W 6 województwach nie jest realizowane porozumienie z marca 2016 r.
 7. W każdym województwie po przyznaniu nagród powinna zostać wysyłana mailem do wszystkich pracowników w danym oddziale informacja o puli środków przyznanych na nagrody i ilości osób, które ją otrzymały w danym województwie.
 8. Jest potrzeba utworzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 9. Jest potrzeba utworzenia Społecznej Inspekcji Pracy.

Zapraszamy do dyskusji na Facebooku

Dodatkowe informacje