Społeczna Inspekcja Pracy - Najważniejsze Informacje

  • Drukuj

Obecnie trwają pracę nad porozumieniem wszystkich związków zawodowych dotyczących przeprowadzenia wyborów społecznych inspektorów pracy w ARiMR. Mamy nadzieję, że świadomość potrzeby sprawnie działającej społecznej inspekcji pracy w naszym zakładzie pozwoli nam rozwiązać problemy i podpisać porozumienie, które umożliwi przeprowadzenie tych wyborów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działalności inspekcji. Gdy już będzie możliwość przeprowadzenia wyborów, każdy pracownik będzie mógł świadomie wziąć udział w wyborach, albo jako kandydat albo jako wyborca.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność SIP jest Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa. Inspekcja kierowana jest przez związki zawodowe,

Społecznym inspektorem pracy może zostać pracownik zakładu pracy, który:

•jest członkiem związku zawodowego i

•nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.

Dodatkowe wymagania wobec SIP-ów:

•znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania sip,

•co najmniej 5-letni staż pracy w branży, do której należy zakład, i co najmniej 2-letni staż pracy w danym zakładzie – w przypadku zakładowego społecznego inspektora pracy,

•co najmniej 2-letni staż pracy w branży i co najmniej 1 rok pracy w danym zakładzie – w przypadku oddziałowego lub grupowego społecznego inspektora pracy.

Społecznych inspektorów wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy. Wybory przygotowują i przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów. Jeżeli w zakładzie pracy działa kilka organizacji związkowych, to w kwestii wyboru SIP-ów powinny one zawrzeć stosowne porozumienie. Wybory SIP-ów nie podlegają żadnej kontroli zewnętrznej. Udział w nich mogą brać wszyscy pracownicy danej firmy.

Kadencja społecznego inspektora pracy trwa 4 lata.

Jeżeli inspektor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może być odwołany przed upływem kadencji. Przestaje też pełnić swoją funkcję w wypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy.

Społeczni inspektorzy pracy realizując swoje zadania ustawowe koncentrują się na trzech blokach zadań

1.Bezpieczeństwo pracy – eliminowanie zagrożeń, które są przyczyna wypadków i chorób zawodowych, wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt ochrony osobistej, przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp;

2.Higiena pracy – zapewnienie pracownikom norm higienicznych, w szczególności dotyczących substancji szkodliwych, zapylenia, hałasu itp., zapewnienie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych substancji szkodliwych, zapylenia ,hałasu itp., zapewnienie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno- sanitarnych.

3.Prawna ochrona pracy – kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy (w tym urlopach), ochronie pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Społeczny inspektor pracy ma prawo:

•wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy w celu przeprowadzenia kontroli,

•żądania od pracodawcy i pracowników udzielenia informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres przeprowadzanej kontroli.

Po przeprowadzeniu kontroli społeczny inspektor pracy informuje Pracodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach. Stosowny zapis umieszcza w księdze zaleceń i uwag, prowadzonej przez zakład pracy. Pracodawca powinien podjąć decyzję w sprawie usunięcia uchybień i niezwłocznie poinformować o tym inspektora.

Środkiem prawnym, jakim dysponuje inspektor, jest zalecenie. Powinno ono być sporządzone w formie pisemnej. Prawo formułowania zaleceń przysługuje wyłącznie zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy. Oddziałowi i grupowi inspektorzy mogą być natomiast inicjatorami ich wydawania. Niewykonanie zalecenia społecznego inspektora pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny.

Zakład pracy jest obowiązany zapewnić inspektorowi odpowiednie warunki do realizacji zadań, ponosi także koszty związane z działalnością SIP-ów.

Społeczny inspektor pracy swoje zadania powinien wykonywać poza godzinami pracy. Niektóre czynności, tj. udział w pracach komisji BHP, kontrola warunków pracy, narady, szkolenia, mogą być jednak wykonywane w godzinach pracy. W tych przypadkach inspektor zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Społeczny inspektor pracy ma w firmie specjalny status – ze względu na swoją działalność podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. W trakcie swojej 4-letniej kadencji i rok po wygaśnięciu mandatu nie może zostać zwolniony, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy sip w realizacji jej zadań, w szczególności przez poradnictwo prawne, szkolenia i specjalistyczną prasę. Inspektorzy PIP przeprowadzają także kontrole wykonania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy Także inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego) obowiązane są wspierać SIP-ów w ich działalności.