Spotkanie z Prezesem

 

W dniu 15 maja 2017 roku odbyło się spotkanie reprezentantów naszego związku z Prezesem ARiMR Panem Dariuszem Golcem. Podkreśliliśmy, że odpowiedzialny dialog jest podstawowym narzędziem rozwiązywania problemów w firmie.

Przedłożyliśmy ponownie projekt porozumienia regulujący kwestię cyklicznych spotkań związków zawodowych z Pracodawcą. Pan Prezes zgodził się, że to dobra formuła i opowiedział się za takimi spotkaniami. Liczymy, że porozumienie zostanie podpisane w przyszły poniedziałek na spotkaniu wszystkich związków. 

 

Zadaliśmy pytanie o pulę środków przeznaczonych w tym roku na podwyżki wynagrodzeń i o to, jak zostanie rozdysponowana. Prezes zadeklarował, że o puli poinformuje na spotkaniu wszystkich związków oraz wysłucha propozycji podziału tej kwoty.

Kolejnym tematem było omówienie realizacji porozumienia z 7 marca 2016 r., którego nie wszystkie punkty do dnia dzisiejszego zostały zrealizowane. Zwróciliśmy się o przesyłanie przez dyrektorów do pracowników oddziałów regionalnych informacji o przyznanej puli środków na nagrody kwartalne, zgodnie z postanowieniem porozumienia. Pan Prezes zgodził się, że stanowiskiem naszego związku. 

Poinformowaliśmy także, że do dnia dzisiejszego nie została wprowadzona do arkusza oceny okresowej pracowników pozycja dotycząca wskazania do awansu, nie rozpoczęto też prac nad regulaminem wynagradzania w celu podniesienia dolnych przedziałów wynagrodzeń. Zwróciliśmy się z wnioskiem o szybkie rozpoczęcie prac w tym temacie deklarując jednocześnie wolę współdziałania.

Przedstawiając trudną sytuację pracowników Agencji zwróciliśmy się z następującym postulatami: 

  1. Podwyżki wynagrodzeń osób z najdłuższym stażem pracy.
  2. Ograniczenie liczby nadgodzin do minimum przy zachowaniu prawnej zasady wprowadzania ich w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy;
  3. Zwiększenie liczby etatów i  wzmocnienie obsady kadrowej  głównie  biur powiatowych.
  4. Opracowanie regulaminu wynagradzania, który wprowadzałby zasady niezachodzenia na siebie widełek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach pracy;
  5. Opracowanie czytelnych zasad ścieżki awansu, która uwzględniałaby staż pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ocenę pracy. 

 Pan Prezes zgodził się z naszą argumentacją, że nadgodziny są mało efektywne i nie powinno ich być. Zaproponował, że lepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z  nadgodzin i przeznaczenie środków, które dziś są na nie wypłacane  na nagrody kwartalne, które w ten sposób mogłyby być wyższe dla najlepszych pracowników. 

W piśmie, które przekazaliśmy Prezesowi poruszyliśmy także potrzebę zmian w regulaminie pracy, które uwzględniłyby postulaty zgłaszane m.in. przez pracowników BKM      i WRZ ( odzież robocza, czas pracy itp.).

Pan Prezes zadeklarował chęć wspólnego  działania ze związkami zawodowymi w kwestii wystąpienia do odpowiednich ministerstw o zwiększenie środków na wynagrodzenia  i zwiększenie etatów.

Dialog, zgodnie z zapewnieniami będzie kontynuowany, przede wszystkim z merytorycznymi Dyrektorami Departamentów szczególnie DZZL oraz Gabinetu Prezesa.

Ze względu na fakt, że w dalszym ciągu możliwość komentowania na stronie jest zablokowana wszelkie uwagi proszę kierować na adres mailowy: solidarnoscarimr @ gmail.com.

 

Dodatkowe informacje