Zmiany na lepsze

Pracownicy ARiMR rozmawiają o poprawie warunków pracy. Docenienie doświadczonych pracowników i jasna ścieżka awansu to najważniejsze zadania w najbliższej przyszłości.

Na Grupie FB NSZZ "Solidarność" pracowników A R i M R zapoczątkowaliśmy w poprzednim tygodniu szeroką dyskusję o problemach pracowniczych występujących w naszej firmie. Zaczeliśmy od zidentyfikowania zagadnień, które powinny zostać przedyskutowane w pierwszej kolejności.

10 grudnia 2018 r. Czarnym Poniedziałkiem w ARiMR

Mediacje w sporze zbiorowym zmierzają do końca, niestety bez realnych efektów w postaci podwyżek. Pozostało jeszcze tylko spotkanie ostatniej szansy z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim w czwartek 13 grudnia 2018 r.

W rozmowach z Panią Prezes doszliśmy do momentu uzgodnienia protokołu rozbieżności, który 13 grudnia zapewne zostanie podpisany. Podczas tych rozmów odnosimy wrażenie, że i Pracodawca i Ministerstwo nadzorujące działanie ARiMR nie zdaje sobie sprawy z nastrojów panujących wśród pracowników naszej Agencji. Nasze różne propozycje i postulaty prawie w całości rozbijają się o ścianę.

Postęp w mediacjach

Na trzecim posiedzeniu mediacyjnym w dniu 25 października 2018 r Strony sporu zbiorowego przyjęły następujące stanowiska:

Akcja mailingowa do Prezes i Ministrów

Rozpoczynamy akcję mailingową do Prezes ARiMR z powiadomieniem Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa. Celem akcji jest uświadomienie Pani Prezes, że to nie tylko związkowcy są niezadowoleni z dotychczasowego sposobu podziału środków. Prezes jak i Dyrektorzy uważają, że uznaniowy podział środków w ich wykonaniu jest najsprawiedliwszy, co mija się z prawdą.

Stanowisko Prezydium Komisji z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dalszych kroków w ramach sporu zbiorowego

Prezydium Komisji Zakładowej w związku z niezadowalającym postępem rozmów z Pracodawcą postanowiło podjąć w miesiącu wrześniu następujące kroki:

  1. Oflagować budynki ARiMR, po wcześniejszym wystąpieniu do Zarządcy budynku o zgodę na takie działanie, w myśl artykułu 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
  2. Przeprowadzić wraz z pozostałymi związkami będącymi w sporze referendum strajkowe,
  3. W przypadku nie porozumienia się z pracodawcą do dnia 15 października, rekomendować Komisji Zakładowej zorganizowanie w dniu 19 października 2018 r. pikiety w Warszawie,
  4. Przeprowadzić akcje mailingową do decydentów,

Dodatkowe informacje