Aktualna informacja o sporze

Trzy organizacje związkowe będące w sporze zbiorowym z pracodawcą wysłały w dniu 18 listopada do Pani Prezes prośbę o przesłanie do wszystkich pracowników ARiMR maila z informacjami o postępach w ramach sporu zbiorowego. Niestety do dnia dzisiejszego mail nie został wysłany, nie otrzymaliśmy również odpowiedzi zwrotnej. Dlatego treść maila publikujemy na stronie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W ARiMR od marca tego roku trwa kolejny spór zbiorowy. Warto na wstępie przypomnieć, że spór zbiorowy nie jest czymś nadzwyczajnym. Jest to jedno z kilku narzędzi, przewidzianych przez prawo, które umożliwia związkom zawodowym walkę o interesy zbiorowe pracowników w zakładzie pracy. Warto podkreślić, że spór zbiorowy nie jest wymierzony przeciw komuś. Przebieg sporu zależy od dialogu jaki zostanie podjęty między stronami. Istnieje kilka etapów sporu. Pierwszy, często ostatni, to etap rokowań. W tym etapie obie strony (strona związkowa i pracodawca) próbują się porozumieć między sobą. Drugi etap to mediacje. Przejście do tego etapu następuje wtedy, kiedy strony nie mogą porozumieć się w ramach rokowań. Wówczas potrzebna jest pomoc z zewnątrz w osobie mediatora, który prowadzi mediacje. Fiasko tego etapu prowadzi do eskalacji konfliktu łącznie z akcją strajkową prowadzoną przez związki.

Obecnie 3 związki zawodowe działające w ARiMR są w sporze zbiorowym. Od marca spór zbiorowy prowadzi NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR, która żąda spełnienia 11 postulatów, w tym postulatów płacowych. Najważniejsze z nich to podwyżka wynagrodzeń w wysokości 1500 zł brutto, wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł kwartalnie oraz wprowadzanie dodatków za szczególne warunki pracy (praca w terenie) oraz dodatkowe zadania (obsługa informatyczna biura, dodatkowe zadania jak archiwum czy opieka nad stażystami).

Od sierpnia z takim samym postulatem płacowym (podwyżka 1500 zł brutto) do sporu dołączył Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rolnictwa “AgroSłużba”. We wrześniu natomiast w spór zbiorowy wszedł NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP, z takimi samymi postulatami jak NSZZ Solidarność.

Do tej pory udało się z pracodawcą uzgodnić:

  • Realizację postulatu 7, czyli: „Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.” – zapewnienie pracodawcy, że przy najbliższej zmianie regulaminu wynagradzania, zostanie wprowadzony zapis o obowiązku informowania pracowników centrali i oddziałów regionalnych o ilości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale.
  • Realizację postulatu 5, czyli: „Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.” Uzgodniono już regulamin takiego dodatku. W projekcie budżetu na rok 2022 znajdują się też środki, które mogłyby być przeznaczone na dodatek.
  • Zrealizowano postulat 3, czyli: „ Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.” Po pierwsze udało się uzgodnić regulamin dodatków specjalnych, po drugie nowelizacja budżetu na rok 2021 oraz ustawa okołobudżetowa odmraża nagrody.
  • W trakcie realizacji jest postulat 8, czyli: „Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego”. Wiąże się on z realizacją postulatu 6, czyli: „Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy”. Prace nad ścieżką awansu trwają.
  • Najtrudniejsza sytuacja jest w przypadku postulatów płacowych. W projekcie budżetu na rok 2022 w pozycji na wypłatę wynagrodzeń Rząd zaproponował zwiększenie o 69 mln. Po odliczeniu na wspomniany wyżej dodatek terenowy pozostaje ok 65 mln. Propozycja przedstawiona przez związki zawodowe na ostatnim spotkaniu w ramach rokowań ma kosztować ok 170 mln zł. Łatwo wyliczyć, że brakuje 105 mln do zrealizowania tego pomysłu. Dlatego w dniu 4 listopada odbyła się Pikieta pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Celem pikiety było uświadomienie decydentom trudnej sytuacji finansowej pracowników ARiMR. Cel został osiągnięty. Do protestujących wyszedł wiceminister Szymon Giżyński, który zaprosił delegację na rozmowy z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wicepremier Henryk Kowalczyk, podkreślił, że rozumie nasza determinację i stwierdził, że postulaty płacowe są zasadne. Zaproponował również, że jeszcze przed końcem listopada spotkamy się ponownie i wówczas będzie przedstawiona propozycja zwiększenia budżetów na wynagrodzenia.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji nacisku na posłów, zainicjowanej przez NSZZ "Solidarność" wysłaniem stanowiska do posłów i aktywnym udziale pozostałych związków będących w sporze zbiorowym, udało się wprowadzić do ustawy okołobudżetowej na ten rok zapisu umożliwiającego zwiększenie funduszu na wynagrodzenia z przeznaczeniem na nagrody. Dzięki temu jeszcze w listopadzie pracownicy ARiMR otrzymają wysokie nagrody roczne.

Ze związkowym pozdrowieniem:

Maciej Drabio
Związek Zawodowy Pracowników
Administracji Rolnictwa „AgroSłużba”

Dominik Szjabler
NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP

Robert Gibała
Zakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje