Dekalog najważniejszych spraw. Petycja pracowników ARiMR

W dnu dzisiejszym nasza organizacja zamieściła na portalu www.petycjeonline.com petycję w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kierujemy ją do Ministra Rolnictwa, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obu Izb Parlamentarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od dzisiaj rozpoczynamy zbieranie podpisów poparcia pod naszą inicjatywą zarówno wśród pracowników Agencji jak i naszych beneficjentów, którym służymy od od 26 lat, także obecnie w tym trudnym czasie pandemii nasze biura są otwarte.

Petycja jest owocem wielomiesięcznej pracy w strukturach związku i konsekwencją decyzji podjętych na początku października tego roku przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR. Przeanalizowaliśmy wiele problemów zgłaszanych przez naszych członków oraz pracowników ARiMR, w wyniku dyskusji wybraliśmy 10 najważniejszych postulatów, które nasza organizacja związkowa oraz inne związki działające w ARiMR zgłaszamy od lat.

Petycja i sformułowane postulaty są też konsekwencją nierealizowania przez pracodawcę postanowień dwóch porozumień kończących spory zbiorowe w roku 2016 i 2019.

Podstawowym celem jaki przyświecał stronie związkowej podczas uzgadniania zapisu porozumienia z 8 lutego 2019 r. dotyczącego powołania Zespołu ds. Wynagrodzeń było wypracowanie polityki wynagradzania obejmującej ścieżkę awansu zawodowego, system podwyżek oraz system premii i nagród, która w całości miała być motywacją do pracy zarówno obecnych pracowników jak i przyszłych. Zespół rzeczywiście został powołany, lecz przez prawie roczny okres działalności od kwietnia 2019 r. do marca 2020, kiedy odbyło się ostatnie spotkanie zespołu, działania pracodawcy były bardziej markowaniem chęci porozumienia niż dążeniem do konstruktywnych ustaleń. Dlatego w ocenie związku brak rozmów od marca 2020 r., których oficjalnym powodem jest pandemia Sars-Cov-2, jest dla nas jasnym dowodem zerwania rozmów w tej kwestii. Koronawirus nie powoduje zmniejszenia łaknienia, potrzeby ubierania się czy zaspokojenie innych podstawowych potrzeb człowieka.

Pracownicy ARiMR znają realia w jakich funkcjonują Agencje Płatnicze w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wynagrodzenia pracowników tych instytucji są dużo wyższe niż nasze. Obecnie w całej Unii Europejskie trwa dyskusja nad wprowadzeniem płacy minimalnej, w którą nasze postulaty wpisują się idealnie. Wielu pracowników właśnie takiej wysokości podwyżki będzie musiał otrzymać, aby osiągnąć poziom zakładanej płacy.

Niektóre z postulatów mogą wydawać się wygórowane, ale tak naprawdę mają bardzo mocne podstawy w merytorycznych przesłankach.

Zapewne najwięcej kontrowersji budzić będą postulaty płacowe. Dogłębna analiza przeprowadzana przez nas związek wykazuje, że wynagrodzenia pracowników Agencji w przeciągu 15 lat od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej znacząco straciły na realnej wartości. W roku 2005 stosunek średniego miesięczne wynagrodzenie pracowników Agencji do przeciętnego wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku wynosił 145 %. Natomiast w roku 2019 ten sam stosunek wynosił już tylko 104 %. Spadek realnej wartości, średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników Agencji w ciągu tych 15 lat to 41 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłoszone w tym roku na rok 2019 to 4918,17 zł. 41 % tej kwoty wynosi dokładnie 2016,45 zł. Postulaty płacowe zawarte w petycji to przede wszystkim 1500 zł podwyżki dla każdego pracownika oraz 1500 zł premii kwartalnej, czyli 500 zł miesięcznie, łączna kwota tych żądań to 2000 zł, co w ocenie naszego związku rekompensuje straty poniesione przez pracowników w okresie tych 15 lat. Niebagatelną sprawą w tym porównaniu jest również fakt, że w rok po akcesji do Unii Europejskiej zadania Agencji były dużo mniejsze niż obecnie.

Nie bez znaczenia dla pracowników Agencji jest też fakt, że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i zamknięcia dla beneficjentów większości urzędów, biura ARiMR są otwarte dla rolników praktycznie przez cały okres pandemii a wszystkie płatności realizowane w terminie. Służąc polskim rolnikom oczekujemy na godziwą płacę i warunki pracy.

Prosimy o poparcie naszych postulatów i podpisania petycji dostępnej pod adresem: www.petycjeonline.com

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje